Η ιστορία του σωματείου

Το σωματείο εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Νομού Έβρου (Γ.Ν.Δ.Ν.Ε) ιδρύθηκε στις 6/3/1987 και αναγνωρίστηκε στις 7/5/1987 με απόφαση του Πολ/λούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδος με την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ Γ.Κ.Ν. ΔΙΔ/ΧΟΥ Κ.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΝ". Στις 24/4/1995 με απόφαση του ίδιου δικαστηρίου τροποποιήθηκε με την νέα επωνυμία του ως "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ". Σήμερα, το σωματείο εργαζομένων απαρτίζεται από διακόσια τριάντα (230) μέλη περίπου. 

Σκοπός του σωματείου είναι :

Α) Η συλλογική υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μελών του, η προώθηση και επίλυση των εργασιακών, θεσμικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών προβλημάτων, η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

 

Β) Ο κοινός αγώνας σε όλες τις κοινωνικές δομές, για την διασφάλιση της ελεύθερης και ίσης πρόσβασης κάθε συνανθρώπου μας σε δωρεάν περίθαλψη και στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και ο κοινός αγώνας για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ..

 

Γ) Ο διαρκής αγώνας για την διασφάλιση του αυτόνομου χαρακτήρα του Γ.Ν. Διδυμοτείχου και η διεκδίκηση της σταθερής εξέλιξης και ανάπτυξής του σε πλήρως οργανωμένο και αυτόνομο νοσοκομείο. Η αντίσταση κατά της πολιτικής συγχωνεύσεων και της ιδιωτικοποίησης της υγείας μέσα και από την ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων του Βορρείου Έβρου.

 

Δ) Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας και της ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων, η διασφάλιση της διαφάνειας,

της ενημέρωσης, και της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήξης αποφάσεων από τα ατομικά, συλλογικά και λοιπά θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα.

 

Ε) Η προάσπιση του δικαιώματος όλων σε σταθερή εργασία και η αντίσταση κατά της ανεργίας, των απολύσεων και της εργασιακής ανασφάλειας.

 

ΣΤ) Η αλληλεγγύη προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που μοιράζονται τους σκοπούς του σωματείου μας.

 

Ζ) Η συμβουλευτική δράση και η συνεχής ενημέρωση των μελών για τα νόμιμα δικαιώματα τους και για τις δράσεις της διοίκησης και της οργανωμένης Πολιτείας που τους αφορούν.

 

Η) Η συνεχής πολιτιστική, πολιτικοκοινωνική, μορφωτική ανάπτυξη και καλλιέργεια των μελών σε πνεύμα αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, η ενημέρωση τους για τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα καθώς και η διαμόρφωση μεταξύ των μελών συνείδησης, συλλογικότητας και ενωτικών αγώνων κατά του ατομικισμού και της κοινωνικής αποδόμησης, για αξιοπρεπή εργασία.

 

Θ) Ο διαρκής αγώνας για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις και ρατσισμό, χωρίς καταπίεση, εκμετάλλευση και ταπείνωση ανθρώπου από άνθρωπο, ενάντια σε κάθε διαχωρισμό και διάκριση με βάση την καταγωγή, την φυλή, ή το φύλο.